Wederzijdse verantwoordelijkheid

Onmiddellijk na de erkenning van de ouders als ‘eerste opvoeders’
volgt in de kerkelijke documenten een ander duidelijk standpunt:
“Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen, maar niet de enige” . 4
Ze worden opgeroepen tot een goede samenwerking met de verschillende opvoedkundige krachten.
Naast het recht van de ouders op de keuze van een opvoeding
 die in overeenstemming is met hun godsdienstig geloof
en de hulp die de school moet bieden aan de ouders bij hun opvoedende taak,
staat “de ernstige plicht van de ouders
zich ten allen tijde grondig in te spannen
 voor een hartelijke en doeltreffende relatie
met het onderwijzend personeel en het schoolbestuur.”  5
Men wijst op de intrinsieke noodzaak van een partnerschap:
“Het partnerschap tussen een katholieke school en de gezinnen van de leerlingen
moet voortgezet en verstevigd worden:
 niet alleen om eventuele studieproblemen op te lossen,
 maar meer nog om de educatieve doelen van de school te bereiken.”  6
In dialoog met de ouders moet de katholieke school duidelijk maken
“dat hun medewerking onmisbaar is
voor een gepersonaliseerde aanpak van onderwijs
die nodig is, wil het pedagogische project efficiënt zijn.”  7

Op een katholieke school zijn ouders, leerkrachten, directie en schoolbestuur zich hopelijk goed bewust van deze wederzijdse verantwoordelijkheid. Vanuit de school kan dit duidelijk worden wanneer leerkrachten trachten om de betrokkenheid van de ouders bij het klas- en schoolgebeuren te stimuleren. Het gaat hierbij duidelijk niet enkel om een praktische ondersteuning bij activiteiten (vervoer, leesouders, opendeurdagen, … ) maar ook om het echte gesprek over de thematiek van opvoeding en onderwijs. Leerkrachten moeten kansen opmerken of creëren om ten gronde deze dialoog met ouders op een open en respectvolle manier te voeren. Zo kunnen school en gezin elkaar versterken in het begeleiden van kinderen en jongeren. Uiteraard vraagt dit om een heldere communicatie over het pedagogische project van de school.

<< Terug naar overzicht 'gedeelde verantwoordelijkheid ouders-school'

 

 4 PAUSELIJKE RAAD VOOR RECHTVAARDIGHEID EN VREDE, Compendium van de sociale leer van de Kerk, 2004, 240.
 5 JOHANNES PAULUS II, Familiaris Consortio,  1981, 40.
 6 CONGREGATIE VOOR DE KATHOLIEKE OPVOEDING, De religieuze dimensie van onderwijs op een katholieke school, 1988, 42.
 7 CONGREGATIE VOOR DE KATHOLIEKE OPVOEDING, The Catholic school on the threshold of the third Millennium, 1997, 20.