Reflectievragen Kerk, overheid en samenleving

1. Kan ik respecteren dat ‘de verkondiging’ zonder’ zieltjeswinnerij’ te worden, een dimensie is van een katholieke school? Waar is die verkondigende dimensie volgens mij zichtbaar op mijn school? Hoe sta ik daar tegenover?
Waar en wanneer wordt er op school ‘gevierd’ (vieringen, sacramenten, momenten van gebed, ruimte voor bezinning, enz.) Wat betekent dat voor mij?
Op welke domeinen zie ik dat op mijn school de dimensie van ‘dienstbaarheid’ vorm krijgt? Op welke manier ben ik daarbij betrokken?

2. Wat betekent het voor mij dat ik werk in het ‘vrij onderwijs ‘?
Het gesubsidieerd vrij onderwijs, zoals een katholieke school, heeft een dubbele loyaliteit: ze wil trouw zijn aan haar eigen opvoedingsideaal maar tegelijkertijd moet ze voldoen aan heel wat eisen en verwachtingen van de overheid. Welke kansen, uitdagingen en potentiële moeilijkheden zie ik daar? Betekent dat ook concreet iets voor mijn functioneren op de school?
Heb ik een notie van de juridische context van het katholiek onderwijs en de diverse structuren van de organisatie op regionaal, diocesaan en Vlaams niveau?  Vind ik dit relevant? Waarom wel/niet?

3. Heb ik de ervaring dat wij als school een maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen hebben?
Kijk ik met een kritische instelling naar actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen? In welke zin? Heeft dat ook gevolgen voor mijn werk op de
school?
Kan ik (nieuwe) educatieve of pedagogische noden in de samenleving ontdekken?  (bvb. drugspreventie, goed omgaan met ICT, interculturele vorming…) Breng ik dit soms ook ter sprake in de school?
Op welke wijze engageer ik mij voor projecten die verder reiken dan de school alleen? (bvb. een project rond veilig verkeer vanuit de gemeente)
In welke omstandigheden merk ik dat de school verankerd is in een bepaalde buurt? Welke rol speelt de school in de context van deze omgeving? Welke rol zou de school kunnen vervullen? Draag ik op één of andere manier bij tot de realisatie van deze functie?

<< Terug naar overzicht reflectievragen